ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η TYR® Hellas παρέχει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (“Δήλωση”) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και χρησιμοποιεί τα “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” που παρέχονται από τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο www.tyr.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί σε αυτήν. Η Δήλωση αυτή δύναται να επανεξετάζεται και επικαιροποιείται ώστε να συμμορφώνεται με τη ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην οποία συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο Ν. 4624/2019 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική εθνική η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680,  οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 84 του Ν. 4624/2019, ο Ν. 3471/2006 που αφορά τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

TYR HELLAS M.I.K.E., Γ.Ε.ΜΗ. № 153841901000, Αχιλλέως 114B, 17675 Καλλιθέα

Επικοινωνία: info@tyr.gr, Τηλέφωνο: 210.9401063 (εφεξήςTYR® Ηellas”)

H TYR® Ηellas συμμορφώνεται με τη κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι υπεύθυνη για το χειρισμό οποιουδήποτε περιστατικού ασφαλείας και χειρίζεται τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο www.tyr.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Συγκατάθεση – συναίνεση

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) από τον επισκέπτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.tyr.gr αποτελεί θετική ενέργεια με την οποία ο επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει ότι συναινεί στην συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση και η συναίνεση αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι τη νόμιμη ανάκλησή της.

Νόμιμη Βάση

Η TYR® Hellas συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης [άρθρο 6.1(β) ΓΚΠΔ]. Λήψη, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το χρήστη κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο www.tyr.gr και κατά το στάδιο της υποβολής, καταχώρησης και αποδοχής της παραγγελίας του χρήστη, της σύναψης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή/και προκειμένου να διενεργηθούν πράξεις μετά από αίτηση του χρήστη, πριν ή μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση όλων των συναλλαγών που συνδέονται με αυτήν (αποδοχή, πληρωμές, αποστολή και παράδοση προϊόντων κλπ.). Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ολοκλήρωση της επεξεργασίας/αποδοχής της παραγγελίας, η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα ανά προϊόν στο κατάστημα, η επιβεβαίωση των στοιχείων και ταυτοποίηση του χρήστη για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, η πληρωμή των προϊόντων της παραγγελίας, η επικοινωνία για την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας και παράδοσης των πωληθέντων στο τόπο και πρόσωπο επιλογής του χρήστη. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του λογαριασμού του σε όλα τα δεδομένα των αγορών του (τιμολόγησης, αποστολής/παράδοσης προϊόντων από την TYR® Hellas, διαχείρισης της επικοινωνίας του με την TYR® Hellas και απόλαυσης των προνομίων για τις αγορές του εφόσον είναι μέλος του προγράμματος αφοσίωσης (Loyalty) της TYR®  Hellas.

Έννομα Συμφέροντα [άρθρο 6.1(στ) ΓΚΠΔ). Η TYR® Hellas έχει έννομο συμφέρον για την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη/επισκέπτη που είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό περιστατικών απάτης ή κακής χρήσης της ιστοσελίδας της, της επιβαλλόμενης συνεργασίας της με τις ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές την βελτίωση των υπηρεσιών της, την ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα δηλωμένα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της TYR® Hellas, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης (άρθρο 11 § 3 ν.3471/2006), εφόσον o χρήστης δεν έχει δηλώσει ρητώς ότι αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, επικοινωνίες για την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης/βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών της προς τους χρήστες της, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της προς εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας, που θα μπορεί να χρησιμοποιεί η TYR® Hellas προς ενημέρωση τους μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.tyr.gr.  Οι αλλαγές στις προτιμήσεις υλοποιούνται εντός 30 ημερών. Τέλος η TYR® Hellas θεωρεί ότι στα έννομα συμφέροντα της περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της ιδίας και των προϊόντων/υπηρεσιών της  μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media) παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μετέχουν στις δραστηριότητές της ή/και σε προωθητικές ενέργειες.

Έννομη υποχρέωση [άρθρο 6.1(γ) ΓΚΠΔ]

Η TYR® Hellas έχει νόμιμη υποχρέωση συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών που υπέχει έναντι του Δημοσίου, της Φορολογικής Διοίκησης, των Ανεξαρτήτων Αρχών και των δικαστικών Αρχών, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Είδος και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένων

Η TYR® Hellas, σε κάθε περίπτωση online αγοράς, θα λαμβάνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου χρήστη, όπως παρέχονται, καταχωρούνται και δηλώνονται με ατομική του ευθύνη από τον ίδιο κατά την υποβολή, καταχώρηση, αποδοχή της παραγγελίας του, τη σύναψη και κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή/και προκειμένου να διενεργηθούν πράξεις μετά από αίτηση του χρήστη, πριν ή μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης για τη διεξαγωγή όλων των συναλλαγών που συνδέονται με αυτήν (αποδοχή, πληρωμές, αποστολή και παράδοση προϊόντων κλπ.). Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tyr.gr έχει δυνατότητα διεξαγωγής των συναλλαγών του με την TYR® Hellas:

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης θα δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (user account) στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της TYR® Hellas μέχρι αυτός να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να ζητήσει τη διαγραφή του. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, δύναται να μεταβάλλει ή διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα, εισερχόμενος στο λογαριασμό (login), με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβαση (password) που έχει επιλέξει.

Ως απλός επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη η TYR® Hellas θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση.

Και στις δύο περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα που αποδεικνύουν την παραγγελία, σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και τα δεδομένα επικοινωνίας του υποκειμένου θα διατηρηθούν από την TYR® Hellas στα πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών που υπέχει έναντι του Δημοσίου, της Φορολογικής Διοίκησης, των Ανεξαρτήτων Αρχών και Δικαστικών Αρχών, όπως και για όσο χρόνο προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία.

Είδος Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/επισκέπτης οφείλει να δηλώσει και καταχωρήσει με ακρίβεια είναι:

 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή/και ημερομηνία γέννησης.
 • Η διεύθυνση αποστολής/παράδοσης των προϊόντων
 • Η διεύθυνση χρέωσης (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής/παράδοσης)
 • Τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση της παραγγελίας (εφόσον έχει επιλεγεί η έκδοση τιμολογίου)
 • Ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Επιπλέον των ανωτέρω η TYR® Hellas συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες:

 • Ιστορικό παραγγελιών
 • Ημερομηνία τελευταίας εισόδου στον λογαριασμό
 • Προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών ή την λίστα αγαπημένων
 • Συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες

Εφόσον κατά την υποβολή της παραγγελίας ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο, άλλο από τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη της συναίνεσης του προσώπου που ορίζει ως παραλήπτη και την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην TYR® Hellas, προς το σκοπό της παράδοσης σε αυτόν των προϊόντων της παραγγελίας και αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού κατά της TYR® Hellas.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να δηλώσει τα στοιχεία μέσων πληρωμής (χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών), που του ανήκουν, τα οποία καταχωρούνται στο ασφαλές περιβάλλον των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διεκπεραιώνουν τις πληρωμές τους κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί η TYR® Hellas από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή χρήση ξένων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η TYR® Hellas δεν θα ζητήσει ποτέ από εγγεγραμμένο χρήστη ή επισκέπτη να της αποκαλύψει τα στοιχεία του μέσου πληρωμής που χρησιμοποίησε για την πληρωμή των προϊόντων της σύμβασης πώλησης.

Όταν εγγεγραμμένος χρήστης/επισκέπτης επισκέπτεται τον ιστότοπο της TYR® Hellas, συλλέγονται δεδομένα καθόσον αφορά την περιήγησή σας σε αυτό, μέσω του προγράμματος περιήγησης σας (cookies) και τεχνολογιών tracking, έτσι ώστε η ιστοσελίδα της TYR® Hellas να θυμάται τις ενέργειες και προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισαγάγετε ξανά κάθε φορά που επιστρέφετε στον ιστότοπο ή περιηγείστε από τη μία σελίδα στην άλλη. Χρησιμοποιούμε Cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της TYR® Hellas (παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν) και ειδικότερα:

(α)        “Αναγκαία” που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί και εν γένει τις επιχειρηματικές λειτουργίες της TYR® Hellas. Περιλαμβάνουν την αποθήκευση ενός μοναδικού αναγνωριστικού για τη διαχείριση και την αναγνώρισή του εγγεγραμμένου χρήστη/επισκέπτη και την παροχή των υπηρεσίας της με συνέπεια και ακρίβεια. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν (α) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο/εφαρμογή, (β) τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστότοπου και των χρηστών/επισκεπτών, (γ) τη δρομολόγηση των πελατών προς συγκεκριμένες εκδόσεις/εφαρμογές των υπηρεσιών, (δ) τη φόρτωση του ιστοτόπου, (ε) την μνήμη του αναγνωστικού ταυτότητας τους, (στ) την  ταυτοποίηση και εξακρίβωση ταυτότητας του χρήστη / επισκέπτη, (ζ) τη μετακίνηση στον ιστότοπο και τις εφαρμογές του και χρήσης των λειτουργιών του και (η)  την ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ στον ιστότοπο.

(β)        “Λειτουργικά” που σχετίζονται με τη διαρκή βελτίωση και απόδοση της ιστοσελίδας και την  ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ.

(γ)        “Marketing/Διαφήμισης”, που παρέχονται από τους συνεργάτες διαφήμισης, για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα προϊόντα της TYR® Hellas. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για: (α) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς περιήγησης στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, (β) την ανάλυση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών με σκοπό την εξατομικευμένη διαφήμιση και την αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων, (γ) την  υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο, (δ) την ασφάλεια του δικτύου και έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, εντοπίζοντας ασυνήθιστες δραστηριότητες και αποτρέποντας απειλές μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, (ε) τη διεκπεραίωση της online  παραγγελίας και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης. Επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση της παραγγελία σας είναι πιθανόν να μην ολοκληρωθεί εάν τα ηλεκτρονικά προγράμματα εντοπισμού απάτης επισημάνουν τη συναλλαγή ως ύποπτη και πιθανώς δόλια. (στ) τον εμπλουτισμό και βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας αγορών των χρηστών, (ζ) τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ του εγγεγραμμένου χρήστη/επισκέπτη,

Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από κάθε εγγεγραμμένου χρήστη/επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος της TYR® Hellas για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, είναι ή δύνανται να είναι:

(α)        Οι υπάλληλοι και εν γένει προστηθέντες της TYR® Hellas

(β)        Οι πάροχοι υπηρεσιών CRM, επεξεργασίας δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της TYR® Hellas, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών, ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία προς την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών, που έχει γνωστοποιήσει η TYR® Hellas, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

(γ)        Η Φορολογική Διοίκηση, οι Ανεξάρτητες και Δικαστικές Αρχές, στις οποίες διαβιβάζονται τα δεδομένα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία  (για λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, πρόληψης του εγκλήματος, διερεύνησης/δίωξης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δικαστικών διαδικασιών, προστασίας δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων  και εκτέλεσης αστικών αξιώσεων).

Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας

Η TYR® Hellas, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες/βοηθοί εκπλήρωσης που χρησιμοποιεί δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, βέλτιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών από κάθε τυχαία ή παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά από κάθε παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) όπως και προς διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας τους και πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα προστασίας αποσκοπούν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στους κινδύνους που μπορούν να διατρέξουν τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση/είδος των δεδομένων, το πλαίσιο και σκοπούς της επεξεργασίας, εφαρμόζοντας διαδικασίες τακτικής εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέσων αυτών. Σε κάθε περίπτωση η TYR® Hellas, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες/βοηθοί εκπλήρωσης αυτής, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υπέχοντας υποχρέωση αποφυγής κοινοποίησης ή παροχής πρόσβασης προς οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, όπως προβλέπεται στο νόμο.

Η TYR® Hellas ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες ότι: (α) για τη χρήση της ιστοσελίδας της www.tyr.gr, την απόλαυση των προϊόντων ή υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός της, δεν απαιτούνται, ούτε συλλέγονται ούτε θα ζητούν ποτέ από αυτήν, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτών και (β) ουδεμία άλλη επεξεργασία, χρήση ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων αυτών θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, καθώς και στην πολιτική cookies της TYR® Hellas, χωρίς προηγούμενη πλήρη ενημέρωση και λήψη της συγκατάθεσης των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει ή/και επεξεργάζεται η TYR® Hellas διατηρούνται μέχρι ο εγγεγραμμένο χρήστης υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει εγγράφως την διαγραφή του λογαριασμού του ή/και μέχρι τη ρητή δήλωση του περί άρσης της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγει ή/και επεξεργάζεται η TYR® Hellas διατηρούνται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης από απόσταση για την οποία λήφθηκαν. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα  που αφορούν τις συναλλακτικές τους σχέσεις των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών με την TYR® Hellas, την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων τους από την TYR® Hellas και προς διασφάλιση των νομίμων και συμβατικών απαιτήσεων, αξιώσεων ή υποχρεώσεων της TYR® Hellas για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνίας λήψης τους.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/επισκέπτης ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει καθ’ οιονδήποτε χρόνο όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρα 12 έως 23) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζεται η TYR® Hellas
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων του
 • Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων του

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/επισκέπτης δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του, εν όλω ή εν μέρει, υποβάλλοντας ένα σαφές αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].  Επειδή το αίτημα αυτό δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εάν δεν επαληθευθεί η ταυτότητα του αιτούντος, η TYR® Hellas έχει το δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες προς επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του αιτούντος και του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή/και υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματά σας ή ερωτήσεις καθόσον αφορά τον τρόπο χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την TYR® Hellas τηλεφωνικά ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].  

Ο κανονικός χρόνος επεξεργασίας του αιτήματός σας είναι (30) ημέρες. Η τυχόν πολυπλοκότητα του αιτήματός ή/και ο αυξημένος αριθμός των άλλων αιτημάτων που επεξεργάζεται TYR® Hellas είναι δυνατόν να παρατείνει την περίοδο επεξεργασίας του αιτήματος σας για (60) πρόσθετες ημέρα, εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση αιτούντος/υποκειμένου δεδομένων ή ο αιτών απαιτεί επικοινωνία με μέσο διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της TYR® Hellas.

Ερωτήσεις ή διευκρινήσεις των υποκειμένων είναι δυνατόν να απαντηθούν εφόσον αναγνώσετε με προσοχή την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων τους, μέσω προσωπικού λογαριασμού τους στην ιστοσελίδα www.tyr.gr. Μέσω του ιδίου λογαριασμού παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη η TYR® Hellas θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Υποχρέωση Διαφάνειας

Για οιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων καθώς και την επεξεργασία ή/και προστασία τους, κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της TYR® Hellas (Data Protection Officer) στο email [email protected] και στην τηλεφωνική γραμμή 210.9401063.

Εφόσον το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή γενικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων του ή αντιμετώπισης των δικαιωμάτων του, ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email [email protected]).

TYR HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.