ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΥR®

1.         Ελαττωματικά Προϊόντα

Η TYR® Hellas έχει υποχρέωση να παραδώσει σε εσάς ένα προϊόν χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

Εάν ο καταναλωτής παραλάβει Προϊόν TYR® που αγόρασε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της TYR® Hellas που παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Συνιστούμε ο Καταναλωτής αμέσως μόλις διαπιστώσει το ελάττωμα να φωτογραφίσει το Προϊόν και να αποστείλει στη διεύθυνση αλληλογραφίας της TYR® Hellas τις φωτογραφίες που έλαβε (με ικανοποιητική απεικόνιση του ελαττώματος) και συνοπτική περιγραφή του ελαττώματος. Η TYR® Hellas θα μελετήσει το υλικό και θα σας καθοδηγήσει για την επιστροφή του Προϊόντος και την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο, με αποκλειστικά δικές της δαπάνες.

Εφίσταται η προσοχή στους καταναλωτές να ελέγχουν τα Προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή τους. Συχνά οι καταναλωτές κάνουν το λάθος να θεωρούν ελάττωμα Προϊόντος ζημία που έχει υποστεί αυτός κατά τη μεταφορά του στον καταναλωτή.

2.         Προϊόντα Ζημιωθέντα κατά τη Μεταφορά. 

Εάν ο καταναλωτής παραλάβει τα Προϊόντα σε κατεστραμμένη ή διαρρηγμένη συσκευασία καλείται να αρνηθεί την παραλαβή των Προϊόντων δηλώνοντας το λόγο άρνησής του, διαφορετικά δύναται να παραλάβει τα Προϊόντα σημειώνοντας προ της υπογραφής της απόδειξης παραλαβή “Ζημία Συσκευασίας”. Ο Καταναλωτής καλείται να φωτογραφήσει αμέσως τη συσκευασία και να ελέγξει αμέσως την κατάσταση των Προϊόντων και εφόσον διαπιστώσει ζημία σε αυτά, καλείται να ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθείτε για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων (αποστολή φωτογραφιών συσκευασίας και προϊόντων με επισήμανση “Καταστροφή προ της Παραλαβής ή κατά τη Μεταφορά”. Η TYR® Hellas θα μελετήσει το υλικό και θα σας καθοδηγήσει για την επιστροφή του Προϊόντος ή/και την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο, με αποκλειστικά δικές της δαπάνες ή για την επιστροφή της προκαταβολής.

3.         Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από Σύμβαση Πώλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ο ίδιος ή το τρίτο από αυτόν υποδειχθέν πρόσωπο για την παραλαβή των Προϊόντων, άλλο από τον μεταφορέα, έχει λάβει στην κατοχή του τα Προϊόντα, χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσει τους λόγους υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την TYR® Hellas ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, με ενυπόγραφη επιστολή που δύναται να αποστείλει με ταχυδρομική επιστολής ή/και στο email επικοινωνίας της TYR® Hellas, η οποία θα έχει περιεχόμενο το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι των Όρων.

Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής οφείλει να παραδώσει τα Προϊόντα, στην εργοστασιακή τους συσκευασία, με τα εργοστασιακά σήματα και ενδείξεις, πλήρως αχρησιμοποίητα και άνευ ζημίας, βλάβης ή αλλοίωσης, μαζί με την απόδειξη πώλησης που παρέλαβε, στην ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που παρέδωσε τα Προϊόντα σ’ αυτόν, για επιστροφή στην TYR® Hellas αμέσως, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής θα ενημερώσει εγγράφως την TYR® Hellas για την υπαναχώρηση του από τη Σύμβαση Πώλησης.

Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από μια Σύμβαση Πώλησης κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου υπαναχώρησης και υπό τον όρο της προηγούμενης επιστροφής στην TYR® Hellas των Προϊόντων που αφορά η Σύμβαση Πώλησης, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Στην περίπτωση αυτή η TYR® Hellas θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης (υπό τον όρο ότι τα επιστραφέντα Προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η TYR® Hellas θα έχει λάβει την γνωστοποίηση της υπαναχώρησης και τα Προϊόντα. Για αυτή την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής. Δεν επιστρέφονται χρήματα για Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημία από λανθασμένη χρήση, κακομεταχείριση ή αμέλεια του καταναλωτή.

4.         Δικαίωμα Αντικατάστασης Προϊόντος

Εάν ο καταναλωτής κατά την παραλαβή του Προϊόντος διαπιστώσει ότι με δική του ευθύνη υπέβαλε λάθος παραγγελία καθόσον αφορά την επιλογή του μεγέθους του Προϊόντος, η  TYR® Hellas προσκαλεί τον καταναλωτή να υποβάλει έγγραφο αίτημα αντικατάστασης του Προϊόντος με τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά. Η TYR® Hellas θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας καθοδηγήσει για την επιστροφή του Προϊόντος ή/και την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο, με αποκλειστικά δικές της δαπάνες για την πρώτη (1η) αλλαγή/αντικατάσταση Προϊόντος. Για επόμενες αλλαγές ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις δαπάνες επιστροφής και εκ νέου αποστολής του Προϊόντος σε αντικατάσταση προηγουμένως παραδοθέντος.

Στην κάθε περίπτωση ο καταναλωτής οφείλει να παραδώσει τα Προϊόντα, στην εργοστασιακή τους συσκευασία, με τα εργοστασιακά σήματα και ενδείξεις, πλήρως αχρησιμοποίητα και άνευ ζημίας, βλάβης ή αλλοίωσης, μαζί με την απόδειξη πώλησης που παρέλαβε, στην ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που παρέδωσε τα Προϊόντα σ’ αυτόν, για επιστροφή στην TYR® Hellas. Εάν το προς αλλαγή ή αντικατάσταση Προϊόν δεν συμμορφώνεται στις παραπάνω απαιτήσεις το αίτημα αντικατάστασης θα απορριφθεί.

5.         Υποχρέωση TYR® Hellas προς Αντικατάσταση Προϊόντος

Εάν ο καταναλωτής κατά την παραλαβή του Προϊόντος διαπιστώσει ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με την παραγγελία του, οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την  TYR® Hellas, η οποία θα επιμεληθεί αμέσως για την παράδοση του ορθού Προϊόντος και την παραλαβή του προηγουμένως εξ παραδρομής παραδοθέντος Προϊόντος.

ΤYR® HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Όροι Συμβάσεων Πωλήσεων Ηλεκτρονικού Καταστήματος TYR® Hellas
1. Εισαγωγή
Εάν οποιοσδήποτε καταναλωτής υποβάλει παραγγελία για τα Προϊόντα TYR® (εφεξής ¨Προϊόντα” δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο www.tyr.gr και η παραγγελία του γίνει αποδεκτή, τότε θα συναφθεί μία έγκυρη Σύμβαση Πώλησης από απόσταση μεταξύ του καταναλωτή και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “TYR Hellas M.I.K.E.” (εφεξής “TYR® Hellas”), Γ.Ε.ΜΗ. № 153841901000, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Αχιλλέως 114B, Τ.Κ. 17675) με Α.Φ.Μ. 801299202, και στοιχεία ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής επικοινωνίας email [email protected]  Τ.210.9401063 η οποία διέπεται από τους δεσμευτικούς όρους αγοράς (εφεξής “Όροι”) που παρατίθενται λεπτομερώς κατωτέρω.
Κάθε καταναλωτής/χρήστης του διαδικτυακό τόπου/ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas, αδιάφορα εάν διατηρεί λογαριασμό ή συνδέεται ως επισκέπτης, παρακαλείται να αναγνώσει προσεκτικά τους Όρους πριν περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και κάνει χρήση του λογισμικού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Εάν ο καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους Όρους και τη δεσμευτικότητά τους, καλείται να απέχει από την περαιτέρω χρήση τους. Εάν επιλέξει να συνεχίσει την περιήγησή του και να αποκτήσει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της TYR® Hellas θεωρείται ότι συμφωνεί με τους Όρους. Οι Όροι τίθενται σε ισχύ αυτομάτως όταν ο καταναλωτής παρέχει στην TYR® Hellas τα προσωπικά δεδομένα του για την πρόσβασή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή/και την υποβολή της παραγγελίας του.
Προκειμένου να γίνετε χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε ανήλικοι παρακαλούμε να ζητήσετε τη συνδρομή των γονέων ή κηδεμόνων ή ενηλίκου προσώπου, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στην ικανοποίηση της παραγγελίας σας.
Η TYR® Hellas διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στους Όρους Χρήσης, εάν θεωρεί ότι αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών της ή συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Η TYR® Hellas επιφυλάσσεται να ενημερώνει τους καταναλωτές/χρήστες στα στοιχεία επικοινωνίας που της έχετε παράσχει.
Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της TYR® Hellas www.tyr.gr και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων και video, προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν ιδιοκτησία της  TYR® Hellas ή των προμηθευτών και παρόχων της. Το διακριτικό TYR® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα φήμης που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία με την επωνυμία “TYR® SPORT INC.”. Η TYR® Hellas παρακαλεί τους περιηγητές και χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.tyr.gr και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas να σεβαστούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και να απέχουν από κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.
Απαγορεύεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.tyr.gr και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται στους Όρους. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση, η τροποποίηση, αντιγραφή, μετάδοση, διανομή, διάθεση ή χρήση του λογισμικού και περιεχομένου τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της TYR® Hellas. Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου του σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ιστοσελίδα, διαδικτυακή υπηρεσία και πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές.
Ακρίβεια Πληροφοριών
Η TYR® Hellas θα καταβάλει κάθε προσπάθεια το περιεχόμενο και πληροφορίες που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο www.tyr.gr και Ηλεκτρονικό Καταστήματος της να είναι ακριβείς.
Παροχή Δεδομένων και Πληροφοριών από τους Χρήστες/Επισκέπτες
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.tyr.gr καλούνται να ενημερωθούν για την Πολιτική Cookies της TYR® Hellas που είναι αναρτημένη στην οικεία ενότητα.
Οι Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas θα κληθούν να παράσχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του, είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες, που έχουν προσωπικό λογαριασμό (εφεξής “Λογαριασμός”), είτε ως Επισκέπτες. Οι Χρήστες/Επισκέπτες καλούνται να μελετήσουν την Πολιτική Απορρήτου της TYR® Hellas για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία
Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες / Επισκέπτες καλούμενοι να παράσχουν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα στην TYR® Hellas συμφωνούν ότι θα τα παρέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, θα είναι αληθή και ακριβή και δεν θα αφορούν τρίτα πρόσωπα. Εάν παρασχεθούν πληροφορίες ή δεδομένα αναληθή ή ανακριβή ή η TYR® Hellas υποψιάζεται ότι οι πληροφορίες ή δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή, η TYR® Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος των Χρηστών ή Επισκεπτών ή και να αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Λογαριασμού τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία
Οι Επισκέπτες/Χρήστες της ιστοσελίδας www.tyr.gr και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas συμφωνούν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και κανονισμούς που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή/και απόπειρα δοκιμής ευπάθειας ή/και παράκαμψη μέτρων ασφαλείας ή/και διατάραξη της ασφαλούς λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου www.tyr.gr και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas ή/και η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτου ή/και κακόβουλου λογισμικού ή υλικού που περιέχει ιούς ή/και κώδικα ή/και αρχεία που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα άλλων λογισμικών ή υλισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή/και η ανάρτηση σε αυτά περιεχομένου, που ευλόγως θεωρείται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα, είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό για τη φυλή και εθνοτική καταγωγή τρίτων, δήλωση μίσους ή/και προδήλως βλάπτει ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
2. Παραγγελία Προϊόντων TYR®
Προϊόντα
Η TYR® Hellas διαθέτει αποκλειστικά τυποποιημένα Προϊόντα TYR® (εφεξής “Προϊόντα”) τα οποία δύναται να παραδίδει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Όλα τα Προϊόντα που εμφανίζονται  σε διαθεσιμότητα στο διαδικτυακό τόπο www.tyr.gr είναι διαθέσιμα προς αγορά δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εμφανίζονται μόνον τα Προϊόντα με διαθεσιμότητα, είναι πιθανόν κάποιο Προϊόν να μην είναι πλέον διαθέσιμο. Είναι επίσης πιθανό ορισμένα Προϊόντα να εμφανίζουν ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις απεικονίσεις των Προϊόντων, για τις οποίες η TYR® Hellas απεκδύεται πάσης ευθύνης.
Τιμή Προϊόντων
Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tyr.gr και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της TYR® Hellas είναι τελικές, είναι εκφρασμένες σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
H TYR® Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και αναπροσαρμόσει τις τιμές των Προϊόντων ή και να διακόπτει τις ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις που τυχόν παρέχει γι’ αυτά.
Δαπάνη Αποστολής/Παράδοσης Προϊόντων
Εφόσον η αξία της παραγγελίας Προϊόντων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (€50,00), ο καταναλωτής δεν θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη αποστολής/παράδοσης των Προϊόντων.
Εάν η παραγγελία των Προϊόντων είναι ίση ή μικρότερη των πενήντα ευρώ (50,00), τότε ο καταναλωτής και η παραγγελία του θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη αποστολής/παράδοσης των Προϊόντων τρία ευρώ (€3,00) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η αξία της παραγγελίας θα αυξηθεί ισόποσα αυτόματα. Η δαπάνη αποστολής/παράδοσης θα αναφέρεται διακριτά.
Παραγγελία Προϊόντων TYR®
Οι πληροφορίες των Προϊόντων σε διαθεσιμότητα στο διαδικτυακό τόπο www.tyr.gr αποτελούν μια πρόσκληση για αγορά. Η παραγγελία αποτελεί την πρόταση του καταναλωτή για την αγορά των Προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία του από την TYR® Hellas.
Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς υπόκεινται σε αποδοχή από την TYR® Hellas, η οποία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει μια παραγγελία ή/και να αρνηθεί την αποδοχή της χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσει την άρνησή της και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους. Οι κύριοι λόγοι μη αποδοχής μίας παραγγελίας είναι (α) εάν το Προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, (β) εάν δεν έχει εγκριθεί ή/και ληφθεί η πληρωμή σας, (γ) εάν ισχύουν περιορισμοί στην αποστολή των Προϊόντων σε μία γεωγραφική περιοχή στην Ελλάδα ή ο καταναλωτής υποδεικνύει ως τόπο παράδοσης χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, (δ) εάν η τιμή του/των Προϊόντων εμφανίζεται στην ιστοσελίδα www.tyr.gr με εσφαλμένη περιγραφή ή τιμή, (ε) εάν TYR® Hellas έχει εύλογες υποψίες ότι η παραγγελία έγινε με τη συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε λογισμικού ή αυτοματοποιημένου μέσου/συσκευής και (στ) εάν για τεχνικούς λόγους η TYR® Hellas δεν μπορεί να επεξεργασθεί την παραγγελία.
Εάν η TYR® Hellas δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε/δεν έγινε αποδεκτή.
Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων στην www.tyr.gr γίνεται όπως:
1. Ο καταναλωτής εισερχόμενος στην ιστοσελίδα www.tyr.gr επιλέγει το/τα Προϊόντα για την αγορά των οποίων ενδιαφέρεται, αφού επιλέξει προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του (μέγεθος, αριθμό τεμαχίων προς αγορά ανά είδος) με τη χρήση των κατάλληλων ενδείξεων.
2. Ο καταναλωτής προσθέτει τα Προϊόντα που επέλεξε προς αγορά στο καλάθι αγορών. Στο στάδιο αυτό δύναται να επιστρέψει εκ νέου στην ιστοσελίδα για την επιλογή προσθέτων προϊόντων προς αγορά με την ίδια διαδικασία.
3. Ο καταναλωτής καλείται να προβεί στην επιβεβαίωση του περιεχόμενο του καλαθιού αγορών του και να συνεχίσει για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
4. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
4.1. Με Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού
Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί να εγγραφείτε ή/και να αποκτήσετε αναγνωριστικό και κωδικό σύνδεσης (login ID και password). Ο καταναλωτής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη  για τη διατήρηση του απορρήτου του αναγνωριστικού και κωδικού σύνδεσης του λογαριασμού του και έχει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την TYR® Hellas για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού του. Εάν δεν προβείτε άμεσα στην ενημέρωση αυτή είναι ενδεχόμενο να προκληθεί ζημία στην TYR® Hellas και να αναζητηθεί ευθύνη σας γι’ αυτή.
4.2. Με την Είσοδο στον Λογαριασμό.
Οι καταναλωτές που έχει ήδη δημιουργήσει Λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της TYR® Hellas θα εισέλθουν σε αυτόν με την χρήση των αναγνωστικού και κωδικού σύνδεσης και θα συνεχίσουν την υποβολή της παραγγελίας τους στο ασφαλές περιβάλλον του λογαριασμού τους, όπου μπορούν να ελέγξουν προηγούμενες παραγγελίες τους προς αποφυγή λαθών.
4.3. Χωρίς Εγγραφή και ως Επισκέπτης
Στην επιλογή αυτή ο χρήστης θα μεταφερθεί στη σελίδα συμπλήρωσης του Δελτίου Παραγγελίας.
5. Συμπλήρωση του Δελτίου Παραγγελίας
Ο καταναλωτής οφείλει να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του, που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό έντυπο του δελτίου παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας) και ακριβή στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει τα Προϊόντα και της διεύθυνσης του, στην οποία η TYR® Hellas θα αποστείλει τα Προϊόντα με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Εφόσον ο παραλήπτης των Προϊόντων είναι πρόσωπο διάφορο του προσώπου που υποβάλει την παραγγελία, ο καταναλωτής θα έχει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες του προσώπου που ορίζεται από τον καταναλωτή ως αρμόδιο για την παραλαβή των Προϊόντων και η TYR® Hellas ουδεμία ευθύνη θα έχει για τον διορισμό ή τις ενέργειες αυτού ή/και την ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια των Προϊόντων μετά την παράδοσή τους.
6. Πληρωμή Παραγγελίας Προϊόντων
Όρος και προϋπόθεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων με βάση την παραγγελία είναι η προπληρωμή της πλήρους αξίας αυτών ταυτόχρονα με την υποβολή της παραγγελίας. Ο καταναλωτής δύναται να πληρώσει την παραγγελία με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, που αναγνωρίζονται από τους συνεργαζόμενους με την TYR® Hellas χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεκπεραιώνουν τις πληρωμές των παραγγελιών.
Ο καταναλωτής θα επιλέξει το μέσο που θα χρησιμοποιήσει για την πληρωμή της παραγγελίας από τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής και εν συνεχεία θα οδηγηθεί στο ασφαλές περιβάλλον καταχώρησης των στοιχείων του μέσου πληρωμής. Ο καταναλωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει χρηματοπιστωτικό μέσο που του ανήκει ή έχει το δικαίωμα χρήσης του. Η TYR® Hellas ουδεμία γνώση λαμβάνει για τα στοιχεία του χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της παραγγελία και συνεπώς ο καταναλωτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί η TYR® Hellas από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή χρήση ξένων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η TYR® Hellas δεν θα ζητήσει ποτέ από εγγεγραμμένο χρήστη ή επισκέπτη να της αποκαλύψει τα στοιχεία του μέσου πληρωμής.
Ο καταναλωτής δύναται να πληρώσει και στον τραπεζικό λογαριασμό της TYR® Hellas.
7. Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης της Παραγγελίας
Η TYR® Hellas αμέσως μετά την ολοκλήρωση και πληρωμή των παραγγελίας από τον καταναλωτή θα επιβεβαιώσει με μήνυμα που θα αποστέλλεται στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του καταναλωτή για την παραλαβή της παραγγελίας του.
8. Αποδοχή της Παραγγελίας – Σύμβαση Πώλησης
Η TYR® Hellas μετά από τον τεχνικό και πιστωτικό έλεγχο της παραγγελίας θα προβεί στην αποδοχή της παραγγελίας. Με την αποδοχή της παραγγελίας συνάπτεται αυτόματα σύμβαση πώλησης των Προϊόντων μεταξύ της TYR® Hellas και του καταναλωτή παραγγελιοδότη, η οποία διέπεται από τους Όρους. Η ημερομηνία της Σύμβασης Πώλησης αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης της επίσημης φορολογικής απόδειξης για τα Προϊόντα η οποία εκδίδεται όταν τα Προϊόντα της παραγγελίας έχουν συσκευαστεί και είναι έτοιμα για παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παράδοσή τους στον καταναλωτή.
9. Παράδοση Προϊόντων
Η TYR® Hellas θα παραδώσει τα Προϊόντα στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή στην παραγγελία του σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (εκτός του Αγίου Όρους). Η παράδοση γίνεται αποκλειστικά σε διεύθυνση κατοικίας ή γραφείου και σε περίπτωση ανεπιτυχούς απόπειρας παράδοσης στο πρόσωπο και διεύθυνση που ορίστηκε στην παραγγελία, στο τοπικό γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο ο καταναλωτής δύναται να παραλάβει τα Προϊόντα. Όταν τα Προϊόντα είναι έτοιμα για παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών ο καταναλωτής θα ενημερωθεί με μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας του ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή για μεταφορά. Οι παραδόσεις των Προϊόντων θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός επισήμων εθνικών ή τοπικών αργιών.
Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας από την TYR® Hellas και σύναψης της Σύμβασης Πώλησης. Η τυχόν υπέρβαση του χρόνου παράδοσης δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης στον καταναλωτή.
Εάν μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση των Προϊόντων στον καταναλωτή – παραγγελιοδότη άνευ ευθύνης της TYR® Hellas, η TYR® Hellas θα έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση Πώλησης και να ζητήσει από την εταιρεία ταχυμεταφορών να της επιστρέψει τα Προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή η TYR® Hellas θα επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής που έλαβε για τα Προϊόντα στον δικαιούχο, μετά την ταυτοποίησή του.
10. Παρακράτηση Κυριότητας Προϊόντων.
Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της TYR® Hellas μέχρι την παράδοση και παραλαβή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον καταναλωτή – αγοραστή των Προϊόντων.
11. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από μια έγκυρη Σύμβαση Πώλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ο καταναλωτής – αγοραστής των Προϊόντων ή το τρίτο από αυτόν υποδειχθέν πρόσωπο για την παραλαβή των Προϊόντων, άλλο από τον μεταφορέα, έχει λάβει στην κατοχή του τα Προϊόντα, χωρίς να απαιτείται να διευκρινίσει τους λόγους υπαναχώρησης.
Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την TYR® Hellas ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης (14 ημερών), με ενυπόγραφη επιστολή που δύναται να αποστείλει με ταχυδρομική επιστολής ή/και στο email επικοινωνίας της TYR® Hellas, η οποία θα έχει περιεχόμενο το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι των Όρων και θα φέρει την υπογραφή του.
Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής οφείλει να παραδώσει τα Προϊόντα, στην εργοστασιακή τους συσκευασία, με τα εργοστασιακά σήματα και ενδείξεις, πλήρως αχρησιμοποίητα και άνευ ζημίας, βλάβης ή αλλοίωσης, μαζί με την απόδειξη πώλησης που παρέλαβε, στην ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που παρέδωσε τα Προϊόντα σ’ αυτόν, για επιστροφή στην TYR® Hellas αμέσως, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής θα ενημερώσει εγγράφως την TYR® Hellas για την υπαναχώρηση του από τη Σύμβαση Πώλησης.
Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από μια Σύμβαση Πώλησης κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου υπαναχώρησης και υπό τον όρο της προηγούμενης επιστροφής στην TYR® Hellas των Προϊόντων που αφορά η Σύμβαση Πώλησης, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Στην περίπτωση αυτή η TYR® Hellas θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης (υπό τον όρο ότι τα επιστραφέντα Προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η TYR® Hellas θα έχει λάβει την γνωστοποίηση της υπαναχώρησης και τα Προϊόντα. Για αυτή την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής. Δεν επιστρέφονται χρήματα για Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημία από λανθασμένη χρήση, κακομεταχείριση ή αμέλεια του καταναλωτή.
12. Νομική Ευθύνη
Οι Συμβάσεις Πώλησης από απόσταση διέπονται από το Ν. 2251/1994 “Προστασία των Καταναλωτών”, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την Υ.Α. 5338/17.1.2018 (ΦΕΚ Α΄ 191/1998), τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το Ν. 4933/2022 και ισχύει σήμερα,
Οι Συμβάσεις Πώλησης Προϊόντων εν γένει διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
H TYR® Hellas είναι κατά νόμο υπεύθυνη εάν προκληθεί στον καταναλωτή απώλεια ή ζημιά από αμέλειά της, η οποία αποτελεί προβλέψιμη συνέπεια της παραβίασης των Όρων ή της αμέλειάς της, αλλά δεν φέρει νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν είναι προβλέψιμη.
ΤYR® HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΩΝ
Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης από Σύμβαση Πώλησης
Συναφθείσα δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της TYR® Hellas
(συμπληρώστε και επιστρέψτε υπογεγραμμένο το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
Προς
TYR Hellas M.I.K.E.
Αχιλλέως 114B
17675 Καλλιθέα Αττικής
Γνωστοποιώ / Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών:
…………………………………………………. (περιγραφή αγαθών)
Που παραγγέλθηκε(-αν) από εμένα/εμάς στις …………………. (ημερομηνία)
Και παραλήφθηκαν από εμένα/εμάς στις ………………………. (ημερομηνία)
Όνομα καταναλωτή(-ών) ……………………………………………………….
Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) ……………………………………………………….
Υπογραφή καταναλωτή(-ών) ……………………………………………………….
Ημερομηνία